KUNST OG KULTUR

VI SØKER ARTIKLER TIL TEMANUMMER OM KUNST OG ANTROPOLOGI

Gjesteredaktør: Charlotte Bik Bandlien (antropolog ved Kunsthøgskolen i Oslo)

Kunst og Kultur inviterer med dette bidrag til et temanummer om kunst og antropologi. Antropologien har de senere år vært viet stor oppmerksomhet i samtidskunstfeltet; både det antropologiske feltarbeidet (metoden) og en fornyet interesse for det esoteriske, sjamanisme og ritualer (etnografi) – en tydelig tendens ved eksempelvis både Venezia-biennalen i 2013 og dOKUMENTA (13) i 2012. Denne såkalte etnografiske vendingen i samtidskunsten har samtidig også sitt motsvar i en representasjonskrise i antropologien; en utforskning av andre former for mediering av analyse enn kun det tekstlige – og der antropologisk praksis etter hvert ligger tett opptil den kunstneriske. Her hjemme har Office for Contemporary Art satt denne dynamikken på agendaen blant annet gjennom sin serie Notasjoner. Utover mer åpenbare fellesnevnere som det kulturkritiske og kontemporære, ønsker dette temanummeret å utforske slektskapet mellom de to disiplinene, avdekke komplementerende aspekter og forhåpentlig invitere til ytterligere krysspollinering.

Mulige innfallsvinkler kan være antroposcene-begrepet (e-flux), globalisering og såkalt global kunst (Texte zur Kunst no. 91), transnasjonal estetikk, eller sågar kulturbegrepet. Forsøk på feltoverskridelse i kunsten er også et potensielt interessant møtepunkt, ettersom antropologiens begrepsapparat er utviklet i mer integrerte samfunn. Objekt-orientert ontologi og spekulativ realisme er andre aktuelle innganger. Bidrag ønskes fra ulike ståsteder, og oppfordringen går derfor ikke bare til kunsthistorikere og antropologer men også til andre fagområder. I tillegg åpnes det for bidrag også fra praksisfeltene.

Interessenter bes ta kontakt innen 1. september 2015 til gjesteredaktør på mailadresse cbb@khio.no med forslag til tema og vinkling for bidrag i form av abstract. Ferdige fagartikler må være redaksjonen i hende innen 1. mars 2016. De vil deretter bli vurdert av gjesteredaktør, redaktør og eksterne fagfeller. Fagartikler skal være på omlag 30 000 tegn inkludert mellomrom og kan ha inntil ti illustrasjoner. Kunst og Kulturs forfatterveiledning er tilgjengelig på www.idunn.no/ts/kk.