MARI RYSST:

mari_rysst.jpg

Mari Rysst, PhD, Universitetet i Oslo er førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer siden januar 2015; bistilling SIFO fram til januar 2016.

For meg er antropologi det sammenlignende studiet av samfunn og kultur, som bidrar til å avdekke tatt-for-gitt-heter i alle samfunn og gjør oss klokere. Mitt siste relevante prosjekt er om barn, forbruk og inkludering som del av Alnaprosjektet ved SAI. Dette viderefører jeg nå knyttet til etnisitet, «rase», identitet, kjønn og sosial inkludering blant barn og unge med innvandrerbakgrunn i Oslo og Lillehammer. Mine arbeidsoppgaver på høgskolen er delt i undervisning og forskning. I høst underviser jeg på Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge og i Vitenskapsteori og metode. Jeg er også nestleder i PhD programmet Barn og Unges Deltagelse og Kompetanseutvikling. Forskningsprosjekt i FoU tid om barn, unge og tilhørighet.

Antropologibakgrunnen har styrker i min nåværende jobb fordi antropologi er for meg   grunnleggende komparativt. Derfor bidrar faget til interesse for forskjeller og likheter ved ulike fenomen, og hvorfor. For kunnskapsutvikling er vårt [antropologiens] grunnleggende nedenfra-perspektiv over lengre tid og det komparative blikket uovertruffent i samfunnsforskning.

Å ha mulighet til langvarig feltarbeid byr på spesielle utfordringer.

5 KORTE:

1. Beste monografi: Vanskelig å velge, men disse fire har vært viktige:  a) Marjorie Shostak: The Life and Words of a !Kung Woman.  b) Donald Tuzin: The Cassowarys Revenge. c) Bronislav Malinowski: The Argonauts of Western Pacific. d) Harald Beyer Broch: Growing up Agreeably.

2. Beste minne fra et feltarbeid: Da en gutt i 6. klasse svarte en lærer som spurte hvem jeg var: «Hun hører til i klassen her, hun, det er bare Mari».

3. Favoritt etnografisk region: Norden og Afrika.  

4. Mest interessante antropologisk tema: å avdekke tatt-for-gitt-heter i alle samfunn.

5. Hvilken antropolog har betydd mest for deg / hvorfor: Jeg kommer ikke utenom min veileder påhovedfag, Harald Beyer Broch, som ga meg nok inspirasjon og motivasjon til at jeg i dag jobber som antropolog og med forskning om barn og unge, og utvikler videre psykologisk-orientert antropologi.