Antronettkonferansen 2009

7.-8. oktober
Norlandia Karl Johan Hotell

Konferansehotell: Norlandia Karl Johan Hotell, Karl Johans gate 33, 0162 Oslo.

Trenger du hotellrom må du selv bestille dette via hotellets hjemmesider. Husk å oppgi at du er deltaker på Antronettkonferansen ved bestilling av overnatting.

Påmelding: Påmelding til konferansen og arbeidsgrupper nederst på siden. Utvidet påmeldingsfrist!

Priser: Deltakeravgift kr 3000,-

            Festmiddag kr 500,-

NB! Påmeldingen foregår i to steg: først melder du deg på konferansen og så melder du deg på arbeidsgrupper. Det er viktig at du melder deg på arbeidsgrupper også da det er begrenset plass på dem.

Program for Antronettkonferansen 2009:

Onsdag 7. oktober


09.00-09.45              Registrering/kaffe, te og frukt
09.45-10.00              Innledning ved Rune Flikke
10.00-12.00              Åpningsforedrag ved
Tian Sørhaug (TIK): "Antropologi i kunnskapsøkonomien"
12.00-13.00              Lunsj: Baguetter på hotellet
13.00-16.00              Arbeidsgrupper 1-3 (se beskrivelser under)
16.00-18.00              Plenumsforedrag ved
Anna Kirah (CHP Design): "From observation to co-creation"
20.00-22.00              Festmiddag (Cafe Christiania)

Torsdag 8. Oktober

09.00-12.00              Arbeidsgrupper 4-6 (se beskrivelser under)
12.00-13.00              Lunsj
13.00-15.00             
Avslutningsforedrag ved Iver B. Neumann (NUPI): "Kroppsliggjort diplomati: Et antropologisk blikk på mulighetenes kunst"
15.00-16.00             
Frie aktiviteter/nettverksmøter

Plenumsforedrag:

Tian Sørhaug (TIK)
Antropologi i kunnskapsøkonomien

Abstract kommer


Anna Kirah (CHP Design)
From observation to co-creation

Moving from shadowing to co-creating with the people.This talk will highlight the journey of going from describing and analyzing everyday people in their everyday lives (and not so everyday lives) to working with people in order to make radical changes in products and services that provide meaning and value.

All too often anthropology ends up in a field study represented in a report which may be applied or translated in to action without the full context. Joining applied anthropology with co-creation has the potential of transforming meaning in to value, it changes the game from designing for people (and potentially missing out on crucial elements of articulated and unarticulated needs) to designing with people. It also democratizes innovation, something that is increasingly expected by potential consumers in the age of information.

This talk will also explore mindset over methodology that brings meaning and relevance to innovation and whether the 'expert role' is outdated and detrimental to the outcome.

Iver B. Neumann (NUPI)
Kroppsliggjort diplomati: Et antropologisk blikk på mulighetenes kunst

Abstract kommer

Arbeidsgrupper, onsdag 7. oktober (dag 1):

1. Britt Kramvig (Norut) & Trine Olsen-Slagman (Kudi)
Kan du være min informant?

Arbeidsgruppen retter fokus på hvilke utfordringer vi står ovenfor når vi ønsker å ta i bruk antropologisk metoder i organisasjoner og i arbeidslivet. Med utgangspunkt i erfaringer fra ulike korte feltarbeid i organisasjoner, på tematikk og i flerfaglige sammesatte arbeidsteam som skal løse spesifikke utfordringer vil Britt Kramvig, Norut Tromsø og Trine Olsen-Slagman med erfaringer fra KUDI, redegjøre for ulike prosjekterfaringer som de har hatt - og reflektere rundt hvilken metodeutvikling som disse arbeidsformene etterspør.
 
Vi vil argumentere for at både metode- og begrepsutvikling kan gi oss både en større tilgang på de felt eller de situasjoner vi skal arbeide oss inn i som faglige relevante aktører. Vi spør i tillegg etter hvilke erfaringer de ulike gruppemedlemmene har gjort seg fra egne arbeidsplasser.


2. Henrik Sinding-Larsen (Culcom)
Kulturendring som en dialektisk prosess i spenningsfeltet mellom personlige relasjoner og upersonlige systemer.

I innledningen til arbeidsgruppen vil jeg ta utgangspunkt i min artikkel ”Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer” (2006). Noen ideer i denne artikkelen blir utdypet i min artikkel fra boken ”Frihet” (Sinding-Larsen 2007).  (Særlig den første artikkelen er det en fordel at deltagerne har lest på forhånd, men gjerne også den andre, og da spesielt avsnittene om Refleksjon og handling (side 249-255)).

Dikotomien ”eksternalisert” versus ”relasjonell” tilsvarer på viktige måter dikotomien ”moderne” versus ”tradisjonell” eller ”Gesellschaft” versus ”Gemeinschaft”  (Tönnies).
Eksternalisering som historisk prosess fører til at vi i stigende grad forholder oss til noe ytre (eksternt) for å organisere våre tanker og handlinger (eksempelvis ”eksterne” standarder, lover, skriftlige avtaler etc.). Institusjoner og systemer vil dermed gradvis erstatte blodsbånd eller personlige relasjoner som samfunnets viktigste lim.  Men det relasjonelle vil aldri forsvinne helt. Og det kan anta nye former.
Etter innledningen vil deltagerne i arbeidsgruppen bli oppfordret til å dele erfaringer fra eget arbeid/felt, hvor spenningsfeltet mellom det relasjonelle og eksternaliserte evt kan gjenfinnes. Eksempler kan blant annet være ulike prosesser av formalisering, legalisering, standardisering, teknologisering, og evt motstand (problemer) knyttet til dette. Relevante temaer er ikke begrenset til disse eksemplene.


Litteratur:
Sinding-Larsen, H. (2006): Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer. I: Thomas Hylland Eriksen (red.): Trygghet. Oslo: Universitetsforlaget. Finnes nedlastbar som pdf via denne linken: http://www.culcom.uio.no/publikasjoner/artikler/2006/sinding-larsen_trygghet.html
Sinding-Larsen, H. (2007): Relativt frie ettertanker om frihet. I: T. H. Eriksen et al. (eds.): Frihet. Oslo: Universitetsforlaget.


3. Benedicte Brøgger (BI) - Arbeidsgruppen er fullbooket
Å lære av egne erfaringer - og kanskje litt av andres.

Både i akademia og resten av arbeidslivet er antropologer hovedsakelig opptatt med å finne ut av andres praksis og mening med det de gjør. Denne gangen derimot er hensikten å finne ut av vår egen arbeidspraksis og meningen med det vi gjør, med tanke på å utvikle oss videre som fagpersoner.  

Workshopen legges opp som et interaktivt, dialogbasert opplegg. Det er basert på et aksjonslæringsopplegg utviklet for sykepleiere i England (beskrevet i en bok som ikke lenger er å få tak i), og det har vært gjennomført med en gjeng forskere i Norge.  Det er et eksperiment å kjøre det på Antronettkonferansen, så her handler det om å lære av egne erfaringer på flere plan. Jeg tar ansvar for de generelle rammene for prosessen for de 3 timene workshopen varer, men innholdet blir det opp til deltagerne å skape.

Opplegget er som følger: på forhånd har du skrevet en skjønnlitterær tekst om en kritisk hendelse i forbindelse med jobben (en side eller to). Den erfaringen du beskriver deler du så muntlig med de andre deltagerne på workshopen. Vi vil gå flere runder for å utforske nyanser, meninger og lærdommer fra de forskjellige historiene. Hensikten er at hver og en skal forlate workshopen med en rikere og mer nyansert fortolkning av egen praksis - og ideer om veier videre.  
 
NB! Teksten skal være skjønnlitterær. Velg en situasjon som har gjort inntrykk, (det er ikke så farlig om du ikke helt kan begrunne hvorfor eller gjøre rede for alle detaljer). Dette skal ikke være noen analyse – det skal rett og slett være en fortelling om noe viktig som skjedde deg eller andre mens du var tilstede, og om hva du gjorde og sa, og den skal ha med jobben din å gjøre.  

Teksten må være meg i hende 2 uker før konferansen dvs. 25.september (benedicte.brogger@bi.no). Jeg trenger tekstene for å forberede prosessen, om du senere vil dele den med andre er opp til deg. Uten en slik tekst sendt inn på forhånd vil man ikke ha noe utbytte av å være med på workshopen. Max. antall deltagere er 8, minimum er 4.


Arbeidsgrupper, torsdag 8. oktober (dag 2):

4. Cecilie Øien (Fafo)

Antropologi og politikkutforming: å formidle antropologisk kunnskap i media og det politiske feltet

I denne arbeidsgruppen vil vi diskutere faglige og metodologiske utfordringer i anvendte forskningsprosjekter hvis hovedmål er å bidra til politikkutforming. I min innledning tar jeg utgangspunkt i den evalueringen jeg i år har utført av au pair ordningen for Utlendingsdirektoratet og Arbeids-og Inkluderingsdepartementet. Jeg beskriver hvordan feltarbeidet, metode og analysen ble påvirket av at dette både var et anvendt forskningsprosjekt, og at formålet var å komme frem til forslag til mulige endringer av au pair ordningen. Forskningsprosessen ble også preget av en opphetet debatt i media og det politiske feltet, og jeg beskriver også prosessen rundt publiseringen av rapporten (som utkommer i løpet av sommeren 2009).

Etter innledningen deler vi oss i grupper og diskuterer problemstillingene jeg har trukket opp ut i fra deltakernes erfaringer og interesser. Er det mulig å ivareta antropologisk metode i slike forskningsprosesser? Og hvordan kan man bringe inn et antropologisk perspektiv i formidlingen av resultater og anbefalinger?


Arbeidsgruppe 5 slås sammen med gruppe 4.


6. Anette Thiis-Evensen (daVinci)
Mangfold og bedriftsledelse - viktig, riktig og lønnsomt?


Organisasjons- og arbeidslivsforskning har i en tid hevdet at mangfold er viktig for å sikre utvikling, nyskaping og kvalitet i virksomheter. Fokuset på mangfold i virksomheter gir seg blant annet utslag i
tenkning knyttet til rekruttering og konsepter omkring ledelse og kulturbygging.  Dette reiser noen interessante diskusjoner og ikke minst paradokser knyttet til hvordan virksomheter kan bære i seg
mangfold og samtidig målbære en instrumentell forretningsmodell.

Mange antropologer jobber tett på mangfoldstematikk i offentlig sektor - hvilke erfaringer har vi med å fremme mangfold på ulike nivåer? Vi vil i denne arbeidsgruppen avkle og utforske mangfoldsbegrepet, fra samfunnsdeltakelse og inkludering til mangfoldsledelse, og forsøksvis nærme oss det som kan være vårt bidrag som antropologer.  Hva er beste praksiser knyttet til å fremme mangfold på arbeidsplassene? Hvordan påvirkes og endres bedriftsledelse av mangfold, eller lar mangfold seg i det hele tatt gjennomføre?

Denne arbeidsgruppen vil fasiliteres ved bruk av ulike metoder og teknikker for å skape en lærerik og nyttig sesjon for deltakerne. Seminarleder Anette Thiis-Evensen har erfaring med mangfoldsfeltet fra forskning og utviklingsoppdrag for offentlig virksomhet, undervisningsoppdrag samt som bedriftsrådgiver for næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Hun arbeider idag i Devoteam daVinci.